Laadunhallinta

Toiminta-ajatuksena on tuottaa yksityisiä fysioterapiapalveluita ammatinharjoittajana Raahen seutukunnassa ja tarjota etenkin yläraajakuntoutuksen ja ortopedisen fysioterapian erikoisosaamista alueen asukkaille.

Toimintaideana Terapianurkka Raahe tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä fysio- ja käsiterapian palveluita kaikkia asiakkaita kuunnellen ja korkealla ammattitaidolla palvellen.

Palveluajatuksena on tuoda pitkälliseen kokemukseen ja koulutukseen liittyvää erikoisosaamista kaikkien asiakkaiden saataville. Käsiterapian erikoisosaamiseen liittyen Terapianurkasta saa hankittua myös joitakin hyväksi havaittuja käden harjoittamiseen ja hoitamiseen liittyviä tuotteita. Tavoitteena on, että jokainen asiakas kokisi olleensa hyvissä käsissä Terapianurkan moton mukaisesti. Pyrkimyksenä on lisäksi lisätä lääkäreiden ja muun hoitohenkilöstön sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoisuutta käsiterapiasta ja sen mahdollisuuksista.

Laatukriteerit

Terveydenhuollon toimintaa ohjaavien lakien ja asetusten lisäksi noudatan Fysioterapeuttiliiton eettisiä periaatteita, lisäksi olen allekirjoittanut Fysioterapeuttiliiton laatusitoumuksen. Näiden ohella Terapianurkan keskeisimmät laatukriteerit ovat:

  1. Kehitän osaamistani paitsi osallistumalla alan koulutukseen, myös opiskelemalla itsenäisesti lukien alan julkaisuja ja uusimpia tutkimuksia.
  2. Suunittelen fysioterapian yhdessä asiakkaan kanssa hänen omat resurssinsa huomioiden ja ammatillisuuteni säilyttäen.
  3. Arvioin ja mittaan asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä terapiajakson alussa ja lopussa yleisesti käytetyillä ja hyväksytyillä menetelmillä, pyrin mittauksissa mahdollisimman objektiivisiin tuloksiin. Pitkissä sarjoissa teen myös väliarviot.
  4. Ohjaan, motivoin ja kannustan asiakasta omatoimiseen harjoitteluun terapiajakson aikana ja sen päätyttyä. Pyrin antamaan ohjeet aina myös kirjallisina.
  5. Kannustan ja opastan asiakasta tarvittaessa myös terveellisten elämäntapojen löytämisessä mm. tupakointiin, alkoholin liikakäyttöön ja lihavuuteen liittyen.
  6. Toimin yhteystyössä lähettävän lääkärin ja muiden tahojen kanssa.
  7. Dokumentoin tehdyn työn välittömästi potilasasiakirjoihin, jotka säilytän asianmukaisesti.
  8. Toimitan sopimuksen mukaan kirjallisen palautteen lähettävälle taholle viikon kuluessa terapian päättymisestä.
  9. Kerään jatkuvasti palautetta toiminnastani sekä suullisesti suoraan asiakkailta että kirjallisilla palautelomakkeilta, palautteen voi antaa myös nimettömästi kotisivujeni palautelomakkeen kautta.

Laadunarviointijärjestelmä

Terapianurkassa on laadun hallintaan laadittu laatukäsikirja. Laadun arviointia tehdään jatkuvasti asiakaspalautekyselyjen muodossa sekä 2 vuoden välein tehtävällä ITE3- arviointijärjestelmällä.